Condicions de venda


1.-Condicions generals de utilització de www.canalscasanovas.com

 

1.1.-Aquestes Condicions Generals de Utilització del Portal, juntament amb les condicions generals de contractació que regeixen la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular tant permetre la disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre Canals Casanovas i Usuaris del Portal.

Per la navegació pel Portal i/o per la utilització dels serveis inclosos al mateix (Registre, Newsletter o Botiga), vostè adquireix la condició d’Usuari. Tant la navegació, com la utilització i/o la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, suposen l’acceptació com Usuari, sense reserves de cap tipus, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals de Utilització, de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas regeixin la prestació dels serveis oferts al Portal, així com si fos el cas, a les Condicions particulars que, en el seu cas poguessin existir en relació a la prestació dels serveis.

1.2.-Canals Casanovas pot en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Generals de Contractació exposades en l’apartat següent (nr. 2), i/o les condicions particulars que, si fos el cas, s’ incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions al Portal amb la finalitat de poder-les donar a conèixer als Usuaris, sempre abans de la visita al Portal o a l’adquisició de qualsevol dels béns oferts al Portal.

 

2.-Condicions generals de contractació a la botiga online de www.canalscasanovas.com


2.1.- Condicions generals de contractació.

 

2.1.1.-Les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre Canals Casanovas i els Usuaris que utilitzin la Botiga, així com amb els tercers que contractin els productes oferts mitjançant la mateixa.

2.1.2.- Les presents Condicions Generals han estat elaborades en conformitat amb el que estableixen les següents normes:

-      Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de la contractació,

-      Reial Decret 1906/1999 que regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament del article 5.3 de la Llei 7/1998,

-      Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista.

-      Reial Decret Llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica.

-      Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

 

2.2.-Productes oferts. Sistema de compra


2.2.1.-Els productes oferts a la Botiga, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran en pantalla.

Així mateix apareixeran en pantalla les despeses d’enviament al domicili de l’Usuari dels productes, que seran variables en funció del lloc de destí (dins o fora d’Espanya) i del nombre de caixes enviades.

Els productes estaran disponibles per a la seva venda fins a exhaurir existències. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen el IVA i qualsevol altre impost que fos d’aplicació i són els vigents, malgrat errades mecanografiques.

Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. Canals Casanovas es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que continguin i s’ofereixin als Usuaris mitjançant la Botiga. D’aquesta forma, Canals Casanovas podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos a la Botiga, entenent-se, llevat que es disposi altra cosa, que aquests nous productes es regiran amb lo disposat a les Condicions Generals de Contractació en vigor en aquell moment.

Així mateix, Canals Casanovas es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís , a qualsevol dels productes oferts a la Botiga.

 

2.2.2.-Per a l’adquisició dels productes oferts a la Botiga, Canals Casanovas sol·licitarà als Usuaris que procedeixin a registrar-se,  per a la qual cosa aquests Usuaris, hauran de ser majors de divuit (18) anys, complimentar les instruccions que apareguin en pantalla y que requeriran executar les següents instruccions:

-      Emplenament complert del formulari electrònic que en cada moment aparegui al Portal seguint les instruccions indicades al mateix.

-      Recepció al compte de correu electrònic del Usuari del “Nom de Usuari” i “Contrasenya”.

El Nom de Usuari i la Contrasenya tenen caràcter personal e intransferible. Canals Casanovas podrà efectuar, amb l’adequat preavís, modificacions en el nom del usuari i/o contrasenya, que en el seu cas, les claus modificades perdran la seva validesa.

 

2.2.3.- Un cop registrat l’Usuari, i per a procedir a la compra de Productes, haurà d’afegir el producte que desitja al Cistell de Compra, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant  a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i enviant-lo a Canals Casanovas, la qual cosa suposa la lectura i acceptació de totes les presents Condicions Generals de Contractació, així com en el seu cas, les Condicions Particulars existents.

La Compra s’entendrà efectuada en el domicili de Canals Casanovas, situat a Masies Les Vinyes s/n, 08739 Lavern Subirats (Barcelona).

 

2.2.4.-Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin trenta (30) dies des de l’execució de la compra, el Departament d’Atenció al Client de Canals Casanovas remetrà a l’Usuari comprador, que així l’hagi sol·licitat, al domicili senyalat en el formulari o per correu electrònic, al compte de e-mail que l’Usuari hagi indicat en el seu registre, la corresponent factura. La confirmació de la comanda remesa per Canals Casanovas no tindrà validesa com a factura, només com a comprovant de compra.

 

2.3.- Forma de pagament, entrega i desistiment de comandes.


2.3.1.- El pagament del preu del béns comprats i de les despeses d’enviament associats als mateixos, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit, transferència o PayPal.

 

Per a procedir al pagament mitjançant targeta de crèdit, l’Usuari haurà de seguir les instruccions que apareguin en pantalla, proporcionant la següent informació:

-      Nombre de targeta.

-      Data de caducitat.

-      Codi CVV2 ó CVC2 de la targeta.

Com a sistema de pagament electrònic, Canals Casanovas està adscrita a la passarel·la de pagament de comerç electrònic de BanCaixa. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per a garantir la màxima seguretat dels mateixos.

Canals Casanovas es reserva el dret a sol·licitar de qualsevol Usuari de la Botiga que hagi fet una compra, que justifiqui el pagament de la mateixa i/o que s’identifiqui mitjançant l’aportació per mitjà telemàtic (fax, e-mail o similar) d’un document que l’identifiqui com a comprador i que pugui incloure el domicili d’entrega (DNI, Passaport, Targeta de Resident, Certificat d’empadronament, etc.).

 

2.3.2.- Canals Casanovas s’obliga a entregar els béns comprats per l’Usuari, en el domicili del comprador senyalat a tal efecte en el formulari de comanda (no s’entregaran productes en apartats de correus, ni locutoris), en el termini més breu possible i, en tot cas, sempre abans de setanta-dos (72) hores, tres (3) dies laborables (de dilluns a divendres) a partir de les 14:00 hores de la data de formulació de la comanda (exclosos festius i caps de setmana). Les despeses d’enviament dels objectes comprats, seran abonats pel Comprador.

 

2.3.3.-L’Usuari-Comprador disposarà d’un termini de set (7) dies hàbils, segons el calendari oficial del seu lloc de residència, per resoldre la compravenda sense incórrer en penalització ni cap despesa, exceptuant les despeses d’enviament corresponents a la devolució del ben.

El termini de set dies establert al paràgraf anterior es comptarà a partir de la recepció pel comprador dels béns comprats. No obstant, si el comprador hagués tingut coneixement del dret de desistiment amb posterioritat a la data de recepció dels béns comprats, el termini de set dies començarà a comptar a partit de la data en la que hagués tingut coneixement del seu dret a tornar, amb càrrec, del béns comprats.  En tot cas, s’entendrà que el comprador ha conegut el dret de desistiment des de l’entrada a la Botiga, que exigeix la lectura i acceptació de les presents Condicions Generals de Contractació, i en tot cas, des de el moment en que efectuï la comanda.

Les devolucions de les comandes hauran de remetre’s a:

                Canals Casanovas

                Masia Les Vinyes, s/n

                08739 Lavern Subirats (Barcelona)

 

Exercit pel comprador el dret de resolució i comprovat l’estat perfecte e inalterat de la mercaderia un cop al magatzem de Canals Casanovas, aquest tornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament, sense cap retenció, immediatament i mai en un termini superior a 30 dies.

No obstant l’anterior, resta exclòs el dret de resolució (desistiment) en aquells casos en que per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible dur-ho a terme, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis soferts o quan la mercaderia retornada al magatzem o el seu embalatge no estiguin complerts i/o en perfecte estat.

 

3.-Política de protecció de dades de caràcter personal

 

3.1.-Als efectes del disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Canals Casanovas informa a l’Usuari de la existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes en el Portal per i per a Canals Casanovas, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d’informació i comercialització dels productes oferts a la Botiga, així com la realització d’activitats promocionals, publicitàries i informatives per qualsevol mitjà (E-mail, mailing postal, telèfon, telèfon mòbil, etc.) sobre la seva cartera de productes que puguin ser del seu interès, per a ampliar i millorar els seus productes adequant les seves ofertes a les preferències o necessitats dels seus Usuaris i per a permetre una navegació personalitzada pel Portal.

 

3.2.-L’Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recavades durant la navegació pel Portal, o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com les derivades de la relació comercial i/o entrega dels productes comprats, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit al apartat 3.1. Durant el procés de recollida de les dades, l’Usuari serà informat del caràcter obligatori o no de la recollida d’aquestes dades per a l’entrega dels Productes, exceptuant la realització de comandes en aquest cas Canals Casanovas informa des de aquest moment a l’Usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, pel que serà necessària la seva inclusió per a la formalització de la comanda de compra, proporcionar les dades relatives a la identitat, domicili i nombre de la targeta de crèdit per a realitzat el pagament, a l’ésser aquestes dades necessàries per a la formalització i conclusió de la venda.

 

3.3.-L’Usuari podrà exercir, respecte de les dades recavades en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades.

 

Els drets referits en el paràgraf anterior podran ser exercits per l’Usuari, mitjançant sol·licitud escrita i signada a la següent adreça:

                Canals Casanovas

                Departament d’Atenció al Client

                Masia Les Vinyes s/n

                08739 Lavern Subirats (Barcelona)

O bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: botiga@canalscasanovas.com

 

3.4.- Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, l’Usuari consenteix expressament la cessió o comunicació de les dades incloses al fitxer referit a l’apartat 3.1, a les empreses del grup Canals Casanovas, estiguin o no en el territori espanyol, i per a les mateixes finalitats indicades en el citat apartat 3.1.

 

3.5.-Canals Casanovas es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del fitxer, així com donar compliment a la seva obligació de guardar-les i a adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, de 11 de juliol.

 

4.-Propietat Intel·lectual e industrial. Prohibició d’hiperenllaços


4.1.-Tots els continguts que es mostren en el Portal i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Canals Casanovas o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Portal.

 

4.2.- En cap cas s'entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renuncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret, i en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació publica sobre aquests continguts sense prèvia autorització expressa de Canals Casanovas o dels titulars corresponents.

 

4.3.-No es podrà establir cap vincle a www.canalscasanovas.com des de qualsevol altre web sense previ i exprés consentiment de Canals Casanovas.

 

5.-Responsabilitat de Canals Casanovas


5.1.-Canals Casanovas, únicament respondrà dels danys que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de la mateixa. L’Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal, així com l’adquisició dels productes es realitza sota el seu sencer risc i la seva responsabilitat.

 

5.2.-Canals Casanovas no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu.

-      Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a Canals Casanovas, que impedeixin o retardin la realització de les comandes o la navegació pel Portal;

-      Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues de Internet o en d’altres sistemes electrònics;

-      Que puguin ser causats per a terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Portal i que no siguin atribuïbles a Canals Casanovas;

-      Les divergències de la informació, documentació i/o demés contingut del Portal que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa;

-      De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a Canals Casanovas, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

 

5.3.-Canals Casanovas no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Servei. En particular Canals Casanovas no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

 

6.-Obligacions de l’usuari


6.1.-Amb caràcter general l’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en el mateix o en el Portal i a obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, fent servir la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el Portal de qualsevol manera que pogués impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de Canals Casanovas, a la resta d’Usuaris o en general a qualsevol tercer.

 

6.2. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització del Portal, així com en l’adquisició dels productes de la Botiga, (vins i caves), a:

-      En el cas de registrar-se, l’Usuari s’obliga a proporcionar verament les dades proporcionades i a mantenir-les actualitzades.

-      No introduir, emmagatzemar, o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codis, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Canals Casanovas, de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altre forma sigui capaç de causar-les qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

-      A custodiar adequadament el seu nom d’usuari i la contrasenya, com elements identificadors i habilitadors per a l’accés a la compra de productes, comprometent-se a no cedir ni el seu ús ni a permetre l’accés a ells a tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin derivar d’un ús indegut dels mateixos. Igualment l’Usuari es compromet a comunicar a Canals Casanovas, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d’accés el nom d’usuari i/o la contrasenya per un tercer.

-      No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització o adquisició de qualsevol dels Productes, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

-      No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Canals Casanovas o tercers.

-      No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal  qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials a tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercers.

 

7.-Comunicacions


Als efectes del present Avis Legal, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre Canals Casanovas i els Usuaris, aquests hauran de dirigir-se a:

 

                Canals Casanovas, S.A.

                Departament d’Atenció al Client

                Masia Les Vinyes, s/n

                08739 Lavern Subirats (Barcelona)

 

Les comunicacions de Canals Casanovas a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en el Portal.

 


Cistella  

Cap producte

Transport 0,00 €
Total 0,00 €

Cistella Ho compro

© Canals Casanovas |  Telèfon Botiga: +34 625 990 102 |  mail: botiga@canalscasanovas.com |  Segueix-nos a  facebook  twitter